Realizace projektu

Technické zajištění mikroprojektu:

Zajištění mobilního výukového prostoru umístěného přímo na vodní hladině bude řešeno pořízením edukační lodi, zaškolení obsluhy, uvedení plavidla do provozu.

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektu:

Kombinace odborného potenciálu akademické instituce a jedinečného potenciálu výukového prostoru umístěného v přirozeném prostředí s přispěním odborných a praktických znalostí Povodí Moravy, s.p. jako správce toku, přinese maximální synergické provázání aktivit. Přínosem je skutečná winwin strategie, kdy odborné znalosti přispívají k využití výukového plavidla, čímž zároveň dochází ke zvýšení odborné úrovně výuky.